COAX SP. Z O.O.
NAWIGACJA
 
 
 
 
 
 


[Rozmiar: 4832 bajtów]

  Informacje o firmie

Firma COAX Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą; od roku 1990. Działalność ta obejmuje projektowanie, dostawy, instalacje, serwis oraz konserwacje systemów ochrony elektronicznej.

  Specjalizujemy się w instalacjach:

 • systemów monitoringu wizyjnego obszarów miejskich,
 • systemów okablowania strukturalnego,
 • systemów informatycznych,
 • sieci komputerowych,

  Uzupełnieniem naszej oferty są prace związane z instalacją:

 • systemów sygnalizacji włamania i napadu,
 • systemów ochrony peryferyjnej,
 • systemów kontroli dostępu.
 • sieci telewizji kablowych,
 • sieci telekomunikacyjnych,
 • systemów sygnalizacji pożaru,
 • systemów nagłośnienia,
 • instalacji elektrycznych,
 • central telefonicznych,
 • innych, nie wymienionych powyżej instalacji elektronicznych.

 Posiadamy uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego, a w tym m.in.:

 • koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • autoryzację Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM,
 • licencje pracowników zabezpieczenia technicznego,
 • świadectwo ukończenia kursu organizowanego przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych,
 • autoryzacje producentów i dystrybutorów oferowanych w systemach urzśdzeń.

Gwarantujemy kompleksową obsługę, terminową realizację, krótkie terminy realizacji oraz wieloletnie gwarancje na wykonane prace. W instalowanych systemach oferujemy urządzenia najwyższej jakości.

W czasie naszej dotychczasowej działalno¶ci zrealizowali¶my szereg zadań dotycz±cych kompleksowego zabezpieczenia obiektów użyteczno¶ci publicznej, szkolnictwa wyższego, jednostek samorz±dowych, przedsiębiorstw i obiektów prywatnych.

 • Komenda G?ówna Policji w Warszawie
 • Okr?gowy Inspektorat S?u?by Wi?ziennej w Olsztynie
 • Warmi?sko-Mazurski Urz?d Wojewódzki w Olsztynie
 • Zak?ad Karny w Nowogardzie
 • Wy?sza Szko?a Policji w Szczytnie
 • Urz?d Miasta Tczewa
 • Urz?d Miasta Przemy?la
 • Urz?d Miasta Tarnowa
 • Urz?d Miasta Szczytna
 • Urz?d Miasta Mielca
 • Urz?d Miasta Jaros?awia
 • Urz?d Miasta Dobre Miasto
 • Urz?d Miasta Dar?owa
 • Urz?d Miasta Szczecinka
 • Spó?dzielnia Mieszkaniowa "PO?UDNIE" w Gda?sku
 • Przedsi?biorstwo Us?ug Portowych "KOGA" w Helu
 • Agencja Mienia Wojskowego Filia w Gda?sku
 • Stacja Morska Uniwersytetu Gda?skiego w Helu
 • Wydzia? Zarz?dzania Uniwersytetu Gda?skiego w Sopocie
 • "S-BUD" S.A. Starogard Gda?ski
 • Urz?d Morski w Gdyni
 • "BUDIMEX"" S.A. Warszawa
 • "CHECZBUD" Kartuzy
 • "GALEON" Straszyn
 • Przedsi?biorstwo Po?owów i Us?ug Rybackich "Szkuner" we W?adys?awowie
 • Centralne Muzeum Morskie w Gda?sku

[Rozmiar: 4832 bajtów]

© Coax Sp. z O.O.